• www.turbo1.mk
 • contact@turbo1.mk
 •   070 26-98-97
       070 343-056
 •   ул. 1615 бр. 12/17
      1000 Скопје
 • Работно време:
      26 часа на ден
      9 дена во неделата
      14 месеци во годината